Zonnedorpen.nl

De energie coöperatie voor de dorpen Garsthuizen, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk

Agenda Algemene Leden Vergadering Energiecoöperatie Zonnedorpen U.A.

Woensdag 21 juni aanvang 20.00 uur,

Dorpshuis Aig’n Heerd, Wierdeweg 3 te Leermens.

Agenda:

1. Opening en voorstellen bestuur,

2. Vastelling van de agenda,

3. Goedkeuring notulen ALV 08-11-2016,

4. Mededelingen,

5. Financiën 2016:

    a. jaarverslag

    b. kascommissie

    c. verzoek decharge penningmeester,

6. Bestuursverkiezing:

    Willem Schaap heeft zich kandidaat gesteld, kandidaten kunnen zich tot begin van de     vergadering melden bij de voorzitter

7. Status update:

    a. overzicht activiteiten

    b. fase 2, energie neutrale dopen,

8. Verzoek tot instemming investering voorstel,

9. Rondvraag,

10. Sluiting.

Namens het bestuur van Energiecoöperatie Zonnedorpen,

Patrick Caspers

Voorzitter


Zonnedorpen krijgt extra begeleiding bij realisatie park.

De provincie Groningen heeft een zestal intiatieven, waaronder Zonnedorpen, uitgekozen om extra begeleiding beschikbaar te stellen. Deze zes initiatieven worden begeleid door een vliegende brigade, die partijen bij elkaar gaat brengen en hulp kan verlenen op gebied van techniek, financiering of vergunningen. Omdat het concept zoals door Zonnedorpen wordt uitgewerkt nog niet bestaat zijn wij erg blij met deze ondersteuning.

De bouwaanvraag is ingediend

Aanvragen omgevingsvergunning

• 12-04-2017, realiseren van een veld zonnepanelen op perceel G1233 in ‘t Zandt (achter de woningen aan de Gerard van Damstraat);Welstandscommissie is akkoord

1-3-2017.  De welstandscommissie had opmerkingen over de afstand tussen de panelen en een hek rond het terrein. Om deze afstand te vergroten moesten er een aantal panelen geschraps worden. Om toch voldoende energie te kunnen produceren heeft het bestuur besloten de panelen oost en west te richten, waardoor e veel meer panelen geplaatst kunnen worden. Hiermee is de welstandscommissie Loppersum nu wel akkoord gegaan. Er is alweer een stap in het vergunningtraject gezet.

Garsthuizen sluit zich aan bij Zonnedorpen

3-3-2017.  Het bestuur van de dorpsvereniging van Garsthuizen heeft besloten partner te worden bij de energiecoöperatie Zonnedorpen. Wij zijn blij met deze partner omdat het een uitbreiding van het werkgebied van onze energiecoöperatie betekent.

Helaas kunnen we nog niet het gehele dorp bedienen. Alleen huishoudens in het postcodegebied 9923 kunnen nu al deelnemen. Als er meerdere gegadigden zijn in en om Startenhuizen wil het bestuur kijken hoe wij dit voor hen kunnen regelen.

Patrick Caspers geeft Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven uitleg over Zonnedorpen

Op 28 februari heeft D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven samen met Antje Diertens, nummer 17 op de landelijke D66 verkiezingslijst een bezoek gebracht aan Middelstum. Onderwerp was de aardschokproblematiek door de gaswinning. Naast de grote problemen die er in dit gebied zijn, wilde ze ook de kansen die het gebied heeft zien. Zo werd eerst een huis van de fam. van Dijken bekeken dat aardbevingsbestendig aangepast wordt.

Daarna kwam Patrick Caspers, voorzitter van de energiecoöperatie Zonnedorpen aan het woord. Hij vertelde een helder verhaal  over de uitgangspunten van de coöperatie, de kansen maar ook de obstakels die genomen moeten worden. Uitgangspunt is en blijft dat alle bewoners van het werkgebied (in de z.g. postcoderoos) lid kunnen worden en voor een gereduceerd tarief de stroom geleverd kunnen krijgen. Het blijft jammer dat de ondersteuning van de gemeente wel in woorden uitgesproken wordt, maar dat daar in de praktijk nog bitter weinig van te merken is.

Aandacht van Radio Noord voor Zonnedorpen

Van de website van RTV Noord

Leermens is een van de dorpen die in 2023 energieneutraal moet zijn. Kees Moolenaar van Zonnedorpen Leermens 't Zandt ziet het als een haalbaar doel. Heel Nederland moet in 2050 energieneutraal zijn, de Groninger dorpen willen dat al 27 jaar eerder voor elkaar hebben. 'We willen in 't Zandt een groot zonnepark inrichten', zegt Moolenaar. 'Daar moeten zoveel mogelijk dorpen en bewoners van kunnen profiteren. We zijn ontzettend ver in gesprekken met gemeente en provincie om het op korte termijn voor elkaar te krijgen.'

In Leermens gaat het om tientallen huishoudens. 'We hebben de waardevermeerdingsregeling gehad, dus een aantal mensen heeft zelf zonnepanelen op het dak gelegd', zegt Moolenaar. 'Maar niet iedereen heeft een geschikt dak, of het dak ligt niet op het zuiden. Zij willen toch energieneutraal hun woning verwarmen en van energie voorzien.'

'Het milieu gaat ons allemaal aan'

Willem Schaap uit Zijldijk is net als Moolenaar voorvechter van energieneutrale dorpen. 'Het milieu gaat ons allemaal aan', zegt hij. 'We hebben allemaal kinderen die een schone wereld willen bewonen.' 'We zien dat het goedkoper kan. We kunnen de dorpsbewoners voorzien van echt groene stroom die goedkoper is dan wat ze nu uit het stopcontact krijgen.' Daarnaast ziet Schaap het als goed alternatief voor gas in het aardbevingsgebied.


Dagblad van het Noorden 11 januari 2017

Uit de nieuwsbrief:

Extra vertraging vergunningverlening

Het bestuur van de Energiecoöperatie Zonnedorpen heeft tot zijn teleurstelling en frustratie begrepen dat het afwikkelen van het vergunningstraject nog zeker een half jaar gaat duren. "Wij begrijpen niet zo goed wat maakt dat de initiële voortvarendheid ineens is omgeslagen in het stroperige zoeken naar allerlei zekerheden," legt voorzitter Patrick Caspers uit. "Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen alert en optimistisch volgen. Inmiddels wordt er door de gemeente Loppersum onderzocht of de procedure eventueel versneld kan worden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

vlnr Jan Kooistra, Pi van Weert, Patrick Caspers, Kees Moolenaar en Fré Schreiber. Achter Fré zit Simon Broekema.

Eerste Algemene ledenvergadering

Zeerijp, 8-11-2016 

De eerste ALV van de energiecoöperatie Zonnedorpen is gehouden in het dorpshuis van Zeerijp. Ondanks het feit dat er nog plaats was voor meer leden is het bestuur tevreden over het resultaat. De aanwezige leden werden eerst toegesproken door Fré Schreiber. Hij legt de link tussen groene energie en de Groninger taal. Daarna doet het bestuur verslag van de gemaakte stappen en de meest actuele stand van zake. Er is een kascommissie benoemd en er ontstond een levendige discussie. De regelgeving is complex en er zijn nog een aantal hindernissen te nemen. Het bestuur heeft er ondanks dat het volle vertrouwen in dat het zonnepark begin 2017 gerealiseerd gaat worden.

Fré Schreiber als gastspreker op de ALV

'meester"Fré Schreiber leest een Gronings gedicht voor over energie.

Bestuur Zonnedorpen speelt energiespel om inzichten te vergroten

De hanzehogeschool Groningen heeft een energiespel ontwikkeld waarmee inzicht wordt gegeven op de verschillende effekten van de energietransitie. Op 19 juli heeft het bestuur dit spel gespeeld zodat de makers konden controleren of de gewenste inzichten begrepen werden.

Het spel kent vier insteekrichtingen; Peoples, Planet, Profit en Balance. maatregelen worden vanuit deze vier invalshoeken beoordeeld. Zo zal een grote windturbine economisch interessant zijn, maar door veel mensen niet passend in het landschap gevonden worden. En velden met zonnepanelen kunnen overbelasting van het netwerk veroorzaken. Dit kan dan weer met batterijopslag afgevlakt worden, maar dat is economisch minder interessant. Zo werden er allemaal dillemma's duidelijk die ook de bestuurders van Zonnedorpen weer verder aan het denken zetten.

Extra vertraging bij vergunningverlening zonnepark

8 juli 2016

De gemeente Loppersum wil een zo solide mogelijk traject volgen om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen. Deze vergunning is nodig omdat de gemeente (nog) geen beleid heeft t.a.v. zonneparken. 

Helaas heeft dat tot gevolg dat de bouw een paar maanden vertraging oploopt. Er moeten eerst onderzoeken uitgevoerd worden naar de landschappelijke inpassing en de gevolgen voor het milieu.

De opdrachten voor beide onderzoeken zijn inmiddels verstrekt. Wij houden u op de hoogte van de resultaten.

Artikel RTV Noord; 't Zandt krijgt zo goed als zeker een zonnepark

6 juni 2016

De gemeente Loppersum is positief over een zonnepark in 't Zandt. 'Het is een mooi initiatief dat goed past binnen ons beleid voor een duurzame en groenere gemeente', zegt wethouder Bé Schollema.

Gezamenlijk veld

Energiecoöperatie Zonnedorpen heeft een aanvraag ingediend voor het oprichten van een veld zonnepanelen met een maximale oppervlakte van circa 3200 vierkante meter in 't Zandt. Ze willen een gezamenlijk veld aanleggen voor inwoners, die zelf geen plaats hebben voor zonnepanelen.

Extra panelen

Het veld zonnepanelen bestaat in de eerste fase uit 560 panelen verdeeld over veertien rijen. Op de locatie achter de Gerard van Damstraat is echter plaats voor nog eens 560 panelen.

Procedure

De aanleg van het zonnepark past niet binnen het bestemmingsplan. Daarom zal een uitgebreide procedure moeten worden gevoerd.

Persbericht Noordelijk Lokaal Duurzaam t.a.v. vergoedingen energiecoöperatiesDe Regeling Verlaagd Tarief, beter bekend als de postcoderoosregeling (PCR), biedt bewoners de kans om gezamenlijk aan de slag te gaan met opgewekte duurzame energie. De regeling houdt in dat bewoners die samen in een (opwek)coöperatie eigenaar zijn van een productie-installatie, en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen, volledige vrijstelling op de energiebelasting krijgen voor hun lokaal duurzaam opgewekte energie.

Mededeling officieel bestuursbesluit
De postcoderoosregeling is bij uitstek geschikt als middel om onze gezamenlijke doelstelling van lokaal opgewekte duurzame energie voor en door de eigen bewoners te realiseren. Om die reden heeft het bestuur van Noordelijk Lokaal Duurzaam  besloten PCR-projecten met een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3 x 80 Ampere) te faciliteren onder de volgende gunstige voorwaarden:

  • er worden geen (extra) administratiekosten in rekening gebracht aan de (opwek)coöperatie of aan de PCR-deelnemers;
  • de (opwek)coöperatie krijgt voor de opgewekte elektriciteit, inclusief Garanties van Oorsprong, de gewogen marktprijs (de zogenaamde reconciliatieprijs, te vinden op de website van Tennet);
  • de lokale energiecoöperatie krijgt voor elke PCR-deelnemer die ook klant is gewoon de geldende wederverkopersvergoeding.Energiecoöperatie Zonnedorpen krijgt postcoderoospremie

De Energiecoöperatie Zonnedorpen is op 8 december gekozen tot een van de initiatieven waaraan de postcoderoospremie is toegekend.

Gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen heeft een cheque van € 50.000,- overhandigd aan Patrick Caspers, de voorzitter van de energiecoöperatie Zonnedorpen.

 Het geld is natuurlijk zeer welkom als basis voor de investeringen die gedaan moeten worden, maar net zo belangrijk is dat een kritisch panel overtuigd is van de haalbaarheid van de plannen. Dit is de erkenning dat de energiecoöperatie Zonnedorpen op het goede spoor zit.

De teller staat al boven de 40 leden. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Nodig daarom familie, vrienden en andere dorpsgenoten uit om ook lid te worden, om zo nog sneller de eigen energie op te kunnen wekken.

Bezoek statenfractie Christen Unie

Maandag 16 november 2015 heeft een delegatie van het bestuur van de energiecoöperatie Zonnedorpen gesproken met de Statenfractie van de Christen Unie Provincie Groningen. 

Volgens de Christen Unie heeft de provincie een belangrijke taak in de omschakeling naar een energieproductie en -consumptie die toekomstbestendig, schoon en eerlijk is. Volgens de Christen Unie draagt onze huidige energiehuishouding bij aan klimaatverandering met verstrekkende ecologische en economische gevolgen. Het voortzetten van energiebesparing en van omschakeling naar hernieuwbare energie is voor de Christen Unie de strategie voor de komende jaren.

De provincie Groningen stimuleert op verschillende wijzen de oprichting van energiecollectieven in de provincie.  De Statenfractie en enkele leden van de gemeenteraad Loppersum wilde graag over ons initiatief geïnformeerd worden.

In het Gemeentehuis van Loppersum hebben we een uur gesproken over het hoe en wat van onze Energiecoöperatie.

Waarom een energiecoöperatie, waarom en wanneer is deze opgericht, wat houdt dit nu in voor de dorpen, acquisitie, natuurlijk de postcoderoos maar ook hoe verloopt nu zo’n proces en wie en wat heb je daarbij nodig.

Het was een zeer open en opbouwend gesprek waarin ook gesproken werd hoe de weg vereenvoudigd kan worden voor andere initiatieven. 

Tevens werd ons ook gevraagd mee te kijken en onze mening te geven over de Omgevingsvisie, waarvan het concept nu op de website van de Provincie Groningen staat.

Bijeenkomst in het dorpshuis van Leermens

Op 20 oktober is er in Leermens een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Daar heeft Kees Moolenaar de laatste stand van zake bij de energiecoöperatie gepresenteerd. Het was een goede en leerzame bijeenkomst. Voor geinteresseerden is er, net als in de andere dorpshuizen in het werkgebied, een bus achtergelaten waar mensen lidmaatschapsaanvragen in kunnen deponeren.

Coöperaties op de kaart


Op www.nldenergie.org vind je kaart met alle lokale energiecoöperaties en -initiatieven. Kies het initiatief  Zonnedorpen en meld je aan als klant. Je krijgt dan niet alleen lokale duurzame energie, maar steunt met je aanmelding ook de dorpsgemeenschappen in jouw gebied.

Samenwerking tussen GREK en Buurkracht

04-10-2016  De Groninger Energie Koepel (kortweg GREK) is een samenwerking aangegaan met Buurkracht. De GREK is de Groninger koepelorganisatie van energie-initiatieven waar ook de energiecoöperatie Zonnedorpen bij aangesloten is. Buurkracht is een organisatie die opgericht is door de Enexis holding, het bedrijf dat de electriciteitskabels en de gasleidingen naar de woningen in ons gebied beheert. Doel van Buurkracht is om mensen meer bewust te maken van hun energieverbruik. Dat gebeurt via buurt-en dorpsverenigingen, in ons gebied is Zijldijk bij Buurkracht aangesloten. Omdat er veel raakvlakken zijn tussen de doelstellingen van beide organisaties gaan ze samenwerken. in Groningen is Orville Frijde buurtbegeleider voor Buurkracht en zal Hanna de Vries namens de GREK het aanspreekpunt zijn.

Foto: Pieke Stevens, hogeland in beeld

Succesvolle startbijeenkomst

18-09-2015 Op 18 september is de aftrap gegeven van de ledenwerving van de Energiecoöperatie Zonnedorpen. In een volle zaal in het dorpshuis in Zijldijk heeft gedeputeerde Nienke Homan de starthandeling verricht van de ledenwerving. Voorzitter Patrick Caspers stond uitvoerig stil bij de werking van de postcoderoos-regeling. Wethouder Bé Schollema van Loppersum zegde ook zijn steun toe. Peter Breithaupt van Grunneger Power wees ons onder andere op het effect van de energiecoöperatie op de lokale economie.

op de foto: Gedeputeerde Nienke Homan en wethouder Bé Schollema