Zonnedorpen.nl

De energie coöperatie voor de dorpen Garsthuizen, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk

 september 2017

De vergunning is verleend!

Uit de besluitenlijst van B&W Loppersum 5-9-2017

Nota zienswijzen betreffende het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van een veld zonnepalen op perceel G1233 in 't Zandt

Z. 20163/2017-05234, P. Prins

Wat heeft het college besloten:

  • Kennis te nemen van de ingekomen zienswijze;
  • De Nota zienswijzen vast te stellen;
  • In te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning.

Samenvatting:

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een veld zonnepanelen op het perceel G1233 gelegen achter de Gerard van Damstraat 2 t/m 10 in ’t Zandt heeft van 20 juni 2017 t/m 31 juli 2017 ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ingediend en ontvankelijk.

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijze is een Nota zienswijzen opgesteld. De zienswijze geeft geen aanleiding het plan aan te passen.
Het college heeft besloten de Nota zienswijzen vast te stellen en in te stemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning

Garsthuizen sluit zich aan bij Zonnedorpen

3-3-2017.  Het bestuur van de dorpsvereniging van Garsthuizen heeft besloten partner te worden bij de energiecoöperatie Zonnedorpen. Wij zijn blij met deze partner omdat het een uitbreiding van het werkgebied van onze energiecoöperatie betekent.

Helaas kunnen we nog niet het gehele dorp bedienen. Alleen huishoudens in het postcodegebied 9923 kunnen nu al deelnemen. Als er meerdere gegadigden zijn in en om Startenhuizen wil het bestuur kijken hoe wij dit voor hen kunnen regelen.

Verslag ALV 21 juni

het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 21 juni 2017 is online in te zien.

Zonnedorpen krijgt extra begeleiding bij realisatie park.

De provincie Groningen heeft een zestal intiatieven, waaronder Zonnedorpen, uitgekozen om extra begeleiding beschikbaar te stellen. Deze zes initiatieven worden begeleid door een vliegende brigade, die partijen bij elkaar gaat brengen en hulp kan verlenen op gebied van techniek, financiering of vergunningen. Omdat het concept zoals door Zonnedorpen wordt uitgewerkt nog niet bestaat zijn wij erg blij met deze ondersteuning.

Patrick Caspers geeft Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven uitleg over Zonnedorpen

Op 28 februari heeft D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven samen met Antje Diertens, nummer 17 op de landelijke D66 verkiezingslijst een bezoek gebracht aan Middelstum. Onderwerp was de aardschokproblematiek door de gaswinning. Naast de grote problemen die er in dit gebied zijn, wilde ze ook de kansen die het gebied heeft zien. Zo werd eerst een huis van de fam. van Dijken bekeken dat aardbevingsbestendig aangepast wordt.

Daarna kwam Patrick Caspers, voorzitter van de energiecoöperatie Zonnedorpen aan het woord. Hij vertelde een helder verhaal  over de uitgangspunten van de coöperatie, de kansen maar ook de obstakels die genomen moeten worden. Uitgangspunt is en blijft dat alle bewoners van het werkgebied (in de z.g. postcoderoos) lid kunnen worden en voor een gereduceerd tarief de stroom geleverd kunnen krijgen. Het blijft jammer dat de ondersteuning van de gemeente wel in woorden uitgesproken wordt, maar dat daar in de praktijk nog bitter weinig van te merken is.

Persbericht Noordelijk Lokaal Duurzaam t.a.v. vergoedingen energiecoöperatiesDe Regeling Verlaagd Tarief, beter bekend als de postcoderoosregeling (PCR), biedt bewoners de kans om gezamenlijk aan de slag te gaan met opgewekte duurzame energie. De regeling houdt in dat bewoners die samen in een (opwek)coöperatie eigenaar zijn van een productie-installatie, en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen, volledige vrijstelling op de energiebelasting krijgen voor hun lokaal duurzaam opgewekte energie.

Mededeling officieel bestuursbesluit
De postcoderoosregeling is bij uitstek geschikt als middel om onze gezamenlijke doelstelling van lokaal opgewekte duurzame energie voor en door de eigen bewoners te realiseren. Om die reden heeft het bestuur van Noordelijk Lokaal Duurzaam  besloten PCR-projecten met een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3 x 80 Ampere) te faciliteren onder de volgende gunstige voorwaarden:

  • er worden geen (extra) administratiekosten in rekening gebracht aan de (opwek)coöperatie of aan de PCR-deelnemers;
  • de (opwek)coöperatie krijgt voor de opgewekte elektriciteit, inclusief Garanties van Oorsprong, de gewogen marktprijs (de zogenaamde reconciliatieprijs, te vinden op de website van Tennet);
  • de lokale energiecoöperatie krijgt voor elke PCR-deelnemer die ook klant is gewoon de geldende wederverkopersvergoeding.Foto: Pieke Stevens, hogeland in beeld

Succesvolle startbijeenkomst

18-09-2015 Op 18 september is de aftrap gegeven van de ledenwerving van de Energiecoöperatie Zonnedorpen. In een volle zaal in het dorpshuis in Zijldijk heeft gedeputeerde Nienke Homan de starthandeling verricht van de ledenwerving. Voorzitter Patrick Caspers stond uitvoerig stil bij de werking van de postcoderoos-regeling. Wethouder Bé Schollema van Loppersum zegde ook zijn steun toe. Peter Breithaupt van Grunneger Power wees ons onder andere op het effect van de energiecoöperatie op de lokale economie.

op de foto: Gedeputeerde Nienke Homan en wethouder Bé Schollema