Verslag algemene ledenvergadering Zonnedorpen


Datum:                09-03-2022

Locatie:                Kantoor Zonnedorpen Zijldijk

Aanwezig:          Willem Schaap (WSP) vice voorzitter, Kees Moolenaar (KMR) secretaris, Jan Kooistra (JKA) penningmeester, Pi van Weert (PWT) lid en Jan-Roelf de Vries (JVR) aspirant lid.

Afwezig:              Patrick Caspers voorzitter en Els Zijlstra-Veldman adviseur van bestuur:

Leden:                 Er zijn 16 leden aanwezig:                          


Afmeldingen:    Jan Bakker, Els Zijlstra, Anke de Poorte en Roel Schilperoord

1. Willem Schaap, opent om 20:00 uur de vergadering met het voorstellen van het bestuur

 • Patrick Caspers, voorzitter (afwezig)
 • Willem Schaap, vice-voorzitter
 • Kees Moolenaar, secretaris
 • Jan Kooistra, penningmeester
 • Pi van Weert,, lid
 • Els Zijlstra, adviseur (afwezig)
 • Jan Roelf de Vries, aspirant lid

2 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld..

3. De notulen van de vorige ALV d.d. 24-03-2021 worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.

4. Mededelingen:

 • Kees Moolenaar, vertelt over het ontvangen subsidie Programma Aardgasvrije Wijken..
 • Willem Schaap vertelt over de plannen voor een zonnepark op de voormalige gaslocatie Korendijk.

5. Jan Kooistra presenteert de financiële jaarrekeningen van 2020 en 2021 van zowel de ECZ als de verschillende BV’s. De boeken zijn door mevrouw Anita Bos, accountant van FiscaRiep, gecontroleerd en goed bevonden. De jaarrekening van 2021 is nog niet opgemaakt. De ALV verleent het bestuur decharge.

6. Bestuursverkiezing:

Kees Moolenaar, Jan Kooistra zijn in hun functies herkiesbaar en Jan-Roelf de Vries kan gekozen worden als nieuw bestuurslid van de energiecoöperatie.

Uitslag stemming: Els Moolenaar en Grietje Sporrel vormen de verkiezingscommissie en tellen de stemmen. Els meldt dat de voorgestelde bestuursleden unaniem zijn verkozen.

 • Nieuw rooster van aftreden:

2023: Patrick Caspers

2024: Pi van Weert

2025: Willem Schaap

7 status update

 • Jan Kooistra legt uit dat in verband met de extreme energieprijzen de energiebelasting tijdelijk verlaagd is. Daarmee wordt de prijs die door Energie VanOns aan onze leden in rekening wordt gebracht verlaagd naar € 0,10 /kWh. Hiermee kan Zonnedorpen niet aan haar verplichtingen voldoen om rente en aflossing te betalen. Daarom willen we de vergadering voorstellen dit bedrag te compenseren door aan het eind van het jaar € 0,07 /kWh bij onze leden in rekening te brengen.. De vergadering stemt met dit voorstel in..
 • Willem Schaap vertelt over de verschillende energie coöperaties in de gemeente Eemsdelta.
 • Kees Moolenaar vertelt over het programma Zonnedorpen aardgasvrij.
 • Jan Roelf de Vries, vertelt over de plannen en ontwikkelingen rond de deelautocoöperatie Deelslee..
 • Jan Kooistra vertelt over bezoek Doetinchem, ontwikkelaar warmtepomp met warmte opslag.
 • Jan Kooistra vertelt over de weck-windmolen, exploitatie is gunstiger dan de EAZ molen.
 • Jan Kooistra vertelt over de ontwikkeling van de biobased accu uit Stadskanaal.
 • Willem Schaap, vertelt nog over de open dag van ons kantoor op 23-04.
 • Willem Schaap, vertelt over het Freek Sonneveld zonnepark, draait naar behoren en is betrouwbaar. Om problemen met afschakeling van het net te voorkomen denken wij na over opslag van de opgewekte energie.

8. Rondvraag:

 • Mevrouw van Neck, bedankt ECZ voor de hulp die haar geboden wordt bij het energie neutraal maken van haar woning.
 • Heer Zwartjes, vraagt of het veld al helemaal uitverkocht is? Antw. nee niet helemaal er is nog een klein beetje ruimte.
 • Heer Zwartjes, wat als EnergieVanOns (EVO) omvalt? Antw. dan vallen we in een gat met een vrije prijsval mooier kunnen we het niet maken.
 • Mevrouw Vultink, overstappen naar EVO gaat niet helemaal vlekkeloos, prijzen kloppen niet. Antw. Dit is ons bekent, belangrijk om via de button ‘Zonnedorpen’ aan te melden.
 • Heer Vultink, hoelang duurt het voor ik mijn EPA advies ontvang. Antw. in de regel duurt het +/- 3 weken.

9. Sluiting. Willem Schaap, bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit om 22:05 uur de vergadering.


Kees Moolenaar