Algemene ledenvergadering van de energiecoöperatie Zonnedorpen gehouden op 21 juni 2017.

Locatie: Dorpshuis Aig ’n Heerd Leermens

Aanwezig: Voltallig bestuur (Patrick Caspers (PCS) voorzitter, Pi van Weert (PWT) penningmeester, Kees Moolenaar (KMR) secretaris en Jan Kooistra (JKA) lid, verder namens Zonnedorpen Willem Schaap (WSP) adviseur.

Er zijn 10 leden aanwezig (Tineke de Wilde, Wietse Kuipers, Jan de Vries, Jan Snijder, Ton Kotterer, Grietje Sporrel, Erwin Drenth, Monique Bergenwoel, Jan Boer en Jan van Toorenenbergen.                       

Afmeldingen: Er hebben zich 5 leden afgemeld voor deze ALV.

PCS, opent na een technisch probleem om 20:10 uur de vergadering met het vaststellen van de agenda.

PCS stelt het bestuur, lid en adviseur voor aan de aanwezige leden. Simon Broekema heeft om persoonlijke reden besloten het bestuur te verlaten. Wij bedanken Simon voor zijn inzet en betrokkenheid.

PCS, leest de notulen van de vorige ALV d.d. 08-11-2017 voor. Deze notulen worden goedgekeurd met het verzoek deze tegelijkertijd met de agenda rond te sturen. De ALV gaat hiermee akkoord.

PWT, presenteert het financieel jaarverslag, de kascommissie is laat geïnformeerd en was niet meer instaat de boeken te controleren. Echter de boeken zijn door mevrouw Anita Bos, accountant van FiscaRiep, gecontroleerd en goed bevonden. De ALV verleent de penningmeester decharge en stelt vast dat een kascommissie niet meer nog is nu het geheel onder accountants controle staat.

PCS, bestuursverkiezing:

 • Simon Broekema heeft het bestuur verlaten en Willem Schaap heeft zich kandidaat gesteld.

Na een persoonlijke toelichting wordt Willem unaniem gekozen.

 • Rooster van aftreden:

2018: Pi van Weert en Kees Moolenaar

2019: Patrick Caspers

PCS, status update:

Het gehele vergunningen traject heft heel veel vertraging opgelopen. Nu ligt het plan ter inzage bij de gemeente en hopen we over 6 weken toestemming en goedkeuring te krijgen. Het traject is langdurig geworden doordat er:

 • Archeologisch onderzoek moest worden verricht, geen bijzonderheden.
 • Ecologisch onderzoek waarbij de provinciale ecoloog zich zorgen maakt over het welzijn van de steenuil. Verder geen bijzonderheden.
 • Veiligheidsregio maakt zich zorgen over het ontbreken van bluswater op de locatie. Gelukkig hebben we de veiligheidsregio kunnen overtuigen dat water en elektriciteit niet echt een gelukkige combinatie is.
 • Landschapsarchitect (Libau) merkt op dat een Meidoorn beter past in de omgeving dan de door ons gewenste Laurier. Hiervoor was gekozen omdat meer dan 4/5 van de omheining al van Laurier was voorzien.
 • Waterschap meldt dat er geen schouwplicht rust op de sloot rond het terrein maar wel een maaiplicht. Echter is dit maar voor de helft van de sloot.

PCS, activiteiten van ECZ:

Naast alle activiteiten om het zonnepark te realiseren houden wij ons ook bezig met het informeren en het delen van kennis met ander initiatieven. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Bezoek aan andere initiatieven om te praten over onze activiteiten en informatie te delen.
 • Delen van onze statuten met andere initiatieven.
 • Bijwonen van ALV GreK en NLD.
 • Bijeenkomsten bezoeken van provincie Groningen, RUG, GreK en EnTranCe.
 • Bezoek van tweede kamer leden net voor de verkiezingen.
 • Bezoek gebracht aan de belastingdienst in Arnhem.
 • Bezoeken van banken en ander financiële instellingen voor het verkrijgen van kredieten.
 • Bespreken en onderhandelen met NLD over leveringsvoorwaarden.
 • Bezoeken van beurzen maar ook zelf aanwezig op beurzen en bijeenkomsten.

JKA, fase 2:

Naast de huidige activiteiten zijn we ook bezig met andere vormen van opwekking en besparing, denk hierbij aan de volgende zaken;

 • Initiatief van de provincie ‘Energie Neutrale Dorpen’ , traject nog in een pril stadium maar wel volop in de ontwikkeling.
 • Wind energie, kleine slimme molens.
 • Andere vormen van opwekking.
 • SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie), ruimte om meer te doen buiten de Postcoderoos regeling om.
 • Energie opslag, ontwikkelingen volgen bij EnTranCe en Hanze hogeschool.
 • Delen van een elektrische stadsauto maar ook oplaadpunten (ook voor de fiets).
 • Alle ideeën van onze leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Vragen:

Monique Bergenwoel; waar komen de panelen vandaan en zijn ze al gekocht?

Antwoord; Uit Europa en nee ze zijn nog niet gekocht. Er zijn en er worden nog diverse offertes aangevraagd.

PCS, verzoek tot investering;

Het bestuur van ECZ heeft een investeringsvoorstel uitgewerkt en deze wordt toegelicht door JKA.

Verzoek van het bestuur aan de aanwezige leden met dit voorstel in te stemmen.

Volgens de statuten moeten de aanwezige leden tijdens de ALV instemmen met investerings voorstellen voordat het bestuur daadwerkelijk tot investering kan overgaan. Het gehele plan is begroot op € 490.000 excl. BTW.

Vragen:

Tineke de Wilde; zijn er wel voldoende leden aanwezig om te kunnen instemmen?

Antwoord; Ja, volgens de statuten is geen aantal nodig om tot een beslissing te komen.

Jan Boer; Kunnen stichtingen ook deelnemen?

Antwoord; dit wordt uitgezocht en er volgt een terugkoppeling.

De vergadering stemt unaniem in met het investeringsvoorstel.

PCS, rondvraag:

 • Jan de Vries: Garsthuizen is bezig met een onderzoek naar een geluidswal. Bij wie moeten we zijn als we daar bijvoorbeeld PV panelen op zouden willen plaatsen?
  • Voor een vliegende start haak je bij ons aan en gebruik je ons netwerk. Daarnaast geeft Fase 2 extra mogelijkheden.
 • Monique Bergenwoel: ik woon in het buitengebied en wil graag deelnemen, kan dit?
  • Alleen met Fase 2 en natuurlijk via NLD.
 • Jan Boer: er is een mail rond gegaan (niet via ECZ) wat houdt dit precies in?
  • We zoeken dit uit en zullen dit in de nieuwsbrief delen.

PCS, bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit om 22:00 uur de vergadering.

KMR