Agenda Algemene ledenvergadering

Digitale algemene ledenvergadering op woensdag 24 maart ’21. Aanvang 20:00 uur.
Deelname via de link https://meet.waag.org/Zonnedorpen
Agenda:
1. Opening en voorstellen huidig bestuur
2. Vaststelling van de agenda
3. Goedkeuring notulen ALV 21-07-2017 (te raadplegen op ALVjuli2017)
4. Mededelingen
5. Financiën 2018-heden:
a. Verantwoording jaarrekening 2017-2019 De Jaarrekening wordt door een extern bureau opgemaakt, deze ligt bij de penningmeester ter inzage
b. Verlenen decharge bestuur
6. verkiezing bestuur, alle bestuursleden zijn herkiesbaar
7. Stand van zaken:
a. overzicht activiteiten
b. Freek Sonneveld
c. Programma Aardgasvrije Wijken
8. Rondvraag
9. Sluiting.

Voorstel nieuwe bestuursadviseurs

Alle

Jan Roelf de Vries

huidige bestuursleden stellen zich herkiesbaar. De energietransitie is echter een grote opgave. Daarom wordt uitbreiding van het bestuur zeer wenselijk geacht. Naast Els Zijlstra-Veldman hebben zich nu Jan Roelf de Vries uit Garsthuizen en Bert van Lunteren uit Groningen zich


Jan Roelf de Vries

beschikbaar gesteld als nieuwe bestuursadviseurs. Zij gaan het bestuur helpen met het uitvoeren van de diverse werkzaamheden.

Bert van Lunteren

Zonnepark Freek Sonneveld

Op woensdag 10 februari zijn er op het Freek Sonneveld in opdracht van de RES (Regionale Energie Strategie) filmopnames gemaakt. Deze opnames ---Bert van Lunteren
zijn te bekijken op Youtube.
Het zonnepark Freek Sonneveld heeft tot nu toe 744 MWh aan het net geleverd. Er is nog beperkte ruimte voor nieuwe deelnemers.

Actie “zet ‘m op 60”

Zonnedorpen ondersteunt de actie “zet ‘m op 60” van Urgenda.

Heeft u uw cv-ketel al op 60 graden gezet? Met een lagere temperatuur van uw cv-ketel bespaart u veel gas. Dat is binnen 60 seconden gepiept en het scheelt al snel tot 60 euro per jaar! Zet vandaag nog uw cv-ketel op 60 met de simpele gratis instructievideo’s op http://www.zetmop60.nl/zonnedorpen. U maakt kans op duurzame prijzen, met als hoofdprijs een jaar lang gratis energie! En, nog mooier: doet u mee, dan maken u en Zonnedorpen kans op een mooie prijs voor meer duurzaam opgewekte energie in onze buurt!Programma aardgasvrije wijken (PAW)

Zonnedorpen is begonnen met het herschrijven van een aantal punten van de PAW. Dit wordt dan via de gemeente Eemsdelta weer ingediend. Wij hopen dan in april te horen dat we de plannen zoals ze zijn ingediend door kunnen zetten. Ondertussen voeren we wel al voorbereidende maatregelen uit. Als er plannen zijn voor verduurzamingsmaatregelen bij uw woning willen wij graag meedenken en kijken of we ook behulpzaam kunnen zijn.


Jongeren in de RES

De provincie Groningen heeft bij de Regionale Energie Strategie (RES) een speciale plaats ingericht voor jongeren. Jong RES Groningen wil de stem van jongeren laten klinken in regionaal energiebeleid, het gaat namelijk om de toekomst van Groningen. Jong RES Groningen is ook als stakeholder betrokken bij de regionale stuurgroep (samen met bijvoorbeeld de GrEK en de NMF Groningen). Op dit moment zijn de meeste jongeren in deze groep afkomstig uit de stad. Dat is erg jammer, aangezien de provincie graag een goed beeld wil krijgen van alle jongeren in de provincie Groningen. Mochten er jongeren zijn die graag willen meedenken en meepraten over de Regionale Energiestrategie, dan kunnen ze zich aansluiten via: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jong-res-groningen/?viewAsMember=true
Instagram: https://www.instagram.com/jongresgroningen

Facebook: https://www.facebook.com/Jong-RES-Groningen-110040077507519/

Eemsdelta Energiek

De 7 energiecoöperaties in Eemsdelta zijn betrokken bij het aanvragen van 3 nieuwe zonneparken binnen de gemeente. Inmiddels is gebleken dat het geplande zonnepark bij Spijk niet op voldoende draagvlak onder de omwonenden kan rekenen. Daarom is besloten om dit plan niet verder te gaan ontwikkelen. Wel zijn er gesprekken gestart om de inwoners van Spijk en Bierum te helpen om zelf een energiecoöperatie op te richten.

Conformiteitscertificaat Omvormers verplicht

Nieuwe zonnepaneelinstallaties bij consumenten moeten vanaf 27 april 2021 verplicht over een conformiteitscertificaat beschikken. Dit certificaat geeft aan dat de omvormer voldoet aan de normen van de Europese verordening ‘Requirements for Generators’. Ook bij vervanging van een omvormer bij een bestaande installatie moet het nieuwe apparaat beschikken over dit certificaat. Doordat er steeds meer zonnestroom op het net wordt ingevoerd moeten de eisen aan de omvormers gesteld verscherpt worden.

Tot slot

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl