Nieuwsbrief 31 april 2021

Verslag Algemene ledenvergadering

Vanwege Corona is de algemene ledenvergadering van Zonnedorpen digitaal gehouden. Ondanks de bijzondere vergaderwijze hebben toch een tiental leden actief aan de vergadering deelgenomen. Het verslag wordt binnenkort op de website gepubliceerd.
Garsthuizen/Startenhuizen van het gas af In Garsthuizen en Startenhuizen is Jan Roelf de Vries, ondersteund door Erik Dijkshoorn uit Oudeschip en Bert van Lunteren uit Groningen al enige tijd bezig met de vraag hoe beide dorpen zelfvoorzienend zouden kunnen worden qua energie. Onlangs hebben zij samenwerking gezocht met Zonnedorpen. Maar het nadenken over energietransitie van het dorp heeft weinig zin als er geen draagvlak is onder de bewoners.

Daarom wordt er op 14 april een video-bijeenkomst gehouden voor dorpsbewoners, waar de plannen uiteen gezet worden en waar ook vragen gesteld kunnen worden.

Bij nieuwbouw en renovatie zonnepanelen verplicht

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer het ontwerpbesluit toegestuurd om het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving te wijzigen voor de verplichte opwekking van hernieuwbare energie bij renovatie. Eerder dit jaar werd al bekend dat minister Ollongren per 30 juni 2021 een eis vastlegt voor het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie – via bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen – bij een ingrijpende renovatie. De Tweede Kamer krijgt nu de mogelijkheid om zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat deze aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en daarna definitief zal worden vastgesteld. (Bron Solar magazine)

Heb jij hem al op 60 gezet?

Zonnedorpen ondersteunt de actie “zet ‘m op 60” van Urgenda. Heb jij jouw temperatuur van de cv-ketel al lager gezet? Kijk eens op http://www.zetmop60.nl/zonnedorpen voor instructie video’s

Veranderingen rond de postcoderoosregeling

De postcoderoosregeling (PCR) zoals die ook voor ons park in ’t Zandt gold is vervangen door een andere regeling waarbij de ”premie” niet van de belastingdienst komt maar van het ministerie van Economische Zaken. Er is echter verzuimd een overgangsregeling in de wet mee te nemen. Hierdoor kunnen “oude PCR’s” in financiële problemen komen. Als een lid komt te overlijden of naar een ander gebied verhuisd, dan kan zijn stroom niet aan een ander verkocht worden. Ook mogen wij geen nieuwe leden meer toelaten op ons veld in ’t Zandt
Na 1-4-2021 kunnen we alleen stroom leveren aan leden die ook al voor 1-4-2021 lid waren van de coöperatie. Dit komt door

de manier waarop de PCR is beëindigd. Dit is volgens ons een fout in de wetgeving. Energie Samen, de landelijke koepel van energiecoöperaties, is al aan het lobbyen om deze fout uit de wetgeving te halen. Ook Zonnedorpen gebruikt haar contacten in Den Haag om de wet zo snel mogelijk te laten repareren.

Programma aardgasvrije wijken (PAW)

Zonnedorpen heeft met de gemeente Eemsdelta de PAW aanvraag herschreven. Den Haag is met de inhoud hiervan akkoord. Nu pas blijkt dat het wetsvoorstel nog door de Eerste kamer bekrachtigd moet worden. Dit staat voor na de zomer geagendeerd. In overleg met het ministerie zijn we aan het onderzoeken of voor de twee projecten in Eemsdelta (Krewerd en Zonnedorpen) alvast een voorschot afgegeven kan worden. We kunnen op dit moment niets anders doen dan afwachten.

Eemsdelta Energiek

De gemeente Eemsdelta zou rond 1 april bekend maken welke plannen voor zonneparken in de gemeente verder ontwikkeld mogen worden. Inmiddels is ons gemeld dat de uitslag met een maand vertraagd is. Ook hier kunnen we niets anders doen dan wachten en hopen. De doelen van het klimaatakkoord in 2030 komen wel dichterbij. Deze vertragingen zijn funest voor de voortgang bij de energietransitie.

Zoutwateraccu geïnstalleerd op kantoor Zonnedorpen

Op het kantoor van Zonnedorpen is door Dr Ten een proefopstelling geplaatst van een zoutwaterbatterij met een opslagcapaciteit van 1 kW. De bedoeling is dat de stroom van de zonnepanelen die anders aan het net terug geleverd wordt nu opgeslagen wordt om op een later tijdstip zelf weer te gaan gebruiken. Op dit moment is een thuisaccu nog niet lonend maar zodra de salderingsregeling vervalt zal accuopslag “achter de meter” meer gangbaar worden.

Duurzame accu’s (in plaats van lood- of lithium accu’s) moeten daarvoor ontwikkeld worden. Met deze accu zullen een aantal praktijktesten gedaan worden.

32% van Nederlandse stroom in maart van hernieuwbare energiebronnen

Uit cijfers van energieopwek.nl blijkt dat in maart 11% meer hernieuwbare elektriciteit, warmte en transportbrandstof geproduceerd dan een jaar eerder. In de Top 10 van duurzame productiedagen staan nu 6 dagen in maart. Op 13 maart 2021 leverden windmolens en zonnepanelen bijna 50% van de Nederlandse stroomvraag. Deze stijging is vooral te danken aan de toename van het opgestelde vermogen in wind- en zonneparken.

Ten slotte

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je lid of belangstellende bent van Energiecoöperatie Zonnedorpen. Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen en/of te delen met andere geïnteresseerden. Heb je vragen of opmerkingen, dan ontvangen wij die graag via info@zonnedorpen.nl