Privacybeleid Energie coöperatie Zonnedorpen U.A.

Versie 1.0

Laatst gewijzigd op: 29 mei 2018

De Energie coöperatie Zonnedorpen U.A. heeft als doel het adviseren en gezamenlijk aankopen van zonnepanelen voor individuele huizen en het aanleggen van een gezamenlijk veld voor iedereen die geen plaats heeft om zelf zonnepanelen te installeren. Daarnaast wil de energiecoöperatie lokaal de energietransitie bevorderen door het toepassen van de trias energetica;

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie.
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

Wij bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens van onze leden, bestuursleden en relaties. De gegevens die wij bewaren zijn voornaam, achternaam, eventueel bedrijfsnaam, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en EAN aansluitnummer. Als wij een adreswijziging ontvangen dan verwijderen wij de oude gegevens. Voor onze administraties (waar ook persoonsgegevens in voorkomen) hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen. Soms bewaren we belangrijke en/of opvallende stukken langer dan deze termijn vanwege historisch belang.

De wet

De algemene verordening gegevensbescherming stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren. Deze eisen zijn:

  •  Toestemming voor het verwerken van de gegevens.
  •  Juist en nauwkeurig bijhouden van de gegevens.
  •  Beveiligen van de gegevens.
  •  Op verzoek inzage verlenen in de opgeslagen gegevens.
  •  Uitsluitend gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Systemen

De energie coöperatie Zonnedorpen verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen:

 Microsoft Office

Waarom bewaren wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens om u te informeren. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor administratieve processen, zoals het versturen van de contributiefacturen en nieuwsbrieven.

Beeldmateriaal

Het komt voor dat wij tijdens bijeenkomsten foto’s maken waar personen op staan. Deze gebruiken wij in de communicatie, bijvoorbeeld op de website en in nieuwsbrieven. Bij opening van een bijeenkomst vragen we hiervoor toestemming.

Kan ik zien welke persoonsgegevens de energie coöperatie Zonnedorpen van mij verwerkt?

Persoonsgegevens worden digitaal in een beveiligde omgeving geadministreerd. Bij de voorzitter zijn jouw persoonsgegevens die we bewaren door jou in te zien. Bij een schriftelijk verzoek vragen wij wel een kopie van een identiteitsbewijs.

De bescherming van de gegevens

Alle bewaarde persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk zijn voor die personen die die gegevens vanuit hun functie/rol daadwerkelijk nodig hebben. Bij een mailing aan meerdere e-mailadressen wordt de ‘BCC’ gebruikt.

Datalekken

Uiteraard doet De energie coöperatie Zonnedorpen er alles aan om de in dit document genoemde persoonsgegevens niet in handen van derden, die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben, te laten vallen. Gebeurt dit wel, dan spreken we over een datalek. Wij zijn wettelijk verplicht dergelijke lekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de energie coöperatie Zonnedorpen kun je contact opnemen met de voorzitter.

Toestemming

Bij aanmelding als lid, het inschrijven voor een van onze activiteiten, het aanmelden voor een nieuwsbrief of een andere aanmelding bij onze organisatie vragen wij om akkoord te gaan met het privacybeleid. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid geef je toestemming voor het feit dat de energie coöperatie Zonnedorpen je persoonsgegevens gebruikt voor de in dit document genoemde doeleinden.

Wijzigingen privacybeleid

De energie coöperatie Zonnedorpen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De meest actuele versie van dit privacybeleid is altijd te raadplegen via www.zonnedorpen.nl

Contactgegevens

Energie coöperatie Zonnedorpen U.A.

Noorderweg 4

9912 TE Leermens